Με τον όρο e-learning (ηλεκτρονική διδασκαλία) εννοούμε την εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευση που περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα. Ο καταρτιζόμενος έχει 24ώρη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μέσω διαδικτύου και επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή πάλι ηλεκτρονικά.

Τα πλεονεκτήματα του e-learning είναι πολλά και παρουσιάζει ολοένα και  αυξανόμενη ζήτηση. Προκύπτουν όμως κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την ηλεκτρονική διδασκαλία είναι σωστό να καταργούμε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας; Ο εκπαιδευόμενος και εκπαιδευτής πρέπει να επικοινωνούν μόνο ηλεκτρονικά;

Τη λύση σε αυτούς τους προβληματισμούς έδωσε η εξέλιξη του e-learning, που ονομάζεται Blended Learning.

Blended Learning

Ενσωματώνει την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα με την ηλεκτρονική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα εξ ΄αποστάσεως -στα οποία υπάρχει καθημερινή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή – αλλά και μαθήματα στην τάξη διατηρώντας έτσι προσωπική επαφή με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής έχει το ρόλο του συμβούλου ο οποίος καθοδηγεί και εξατομικεύει την διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Διδακτικό Υλικό

Στην περίπτωση του e-learning και του blended-learning, το διδακτικό υλικό είναι και σε ψηφιακή μορφή . Με αυτόν τον τρόπο η μάθηση γίνεται αξιοποιώντας όλες τις αισθήσεις ελαχιστοποιώντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να αφιερωθεί στη μελέτη.

e-learning